Współpraca

Załącznik nr 11 do Księgi Ochrony Danych Osobowych firmy  HALIM Sp. J.

 Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie HALIM Sp. J.

                                                                                                                                                 Miejscowość: Częstochowa, dnia: 21/05/2018 r.

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:
Firmy: HALIM
Kod: 42-200, Miejscowość: Częstochowa
Ulica: Wilsona 20/22
Telefon: + 48 34 368 17 27,
E-mail: halim@halim.pl

  

Informuję, iż:

a)      Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych w firmie: HALIM Sp. J.,
jest Pan/Pani: Michał Bąk,
telefon kontaktowy: + 48 34 368 17 27,
e-mail kontaktowy: halim@halim.pl,
miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy HALIM Sp. J. w Częstochowie;
b)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
·          niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;*
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
·          wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;*
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
·          wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;*
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
·          realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy HALIM Sp. J., a w szczególności*:
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
c)       Pani/Pana dane zostały pozyskane:
·          w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;*
·          ze źródeł publicznie dostępnych;*
i obejmują:
·          imię i nazwisko;*
·          nazwę firmy;*
·          dane teleadresowe;*
·          informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;*
d)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
·          upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy HALIM Sp. J.;
·          podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy HALIM Sp. J.;
·          instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
e)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;
Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
f)        Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;
 Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.


Jak zostać klientem hurtowni?
Zakupów w naszych Hurtowniach można dokonać za okazaniem Karty Klienta.
Karta Klienta wydawana jest wyłącznie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz firmom i instytucjom posiadającym osobowość prawną.
W celu wyrobienia Karty, należy przedstawić w Dziale Obsługi Klienta lub w Sekretariacie, wypełniony formularz Karty Stałego Klienta, oraz oryginały dokumentów:
 • NIP
 • REGON
 • KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • pisemne upoważnienie dla osób, które reprezentują firmę, a nie są jej właścicielami.
W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem 34/368 13 88 wew 120 lub 113

 

Regulamin Klienta HALIM


 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w hurtowni stacjonarnej, prowadzonej przez Sprzedającego- Przedsiębiorstwo Handlowe "HALIM" Spółka Jawna, Anita Bakir, Gzregorz i Iwona Słabosz, z siedzibą w Częstochowie, ul.Wilsona 20/22, zarejestrowanej pod numerem NIP 573-020-94-36, Regon 002759806.

 2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

  a) Klient HALIM - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca kartę HALIM, dokonująca zakupów na cele związane z działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

  b) Posiadacz Karty Klienta HALIM - osoba fizyczna upoważniona przez Klienta HALIM do dokonywania zakupów.

  c) Karta Klienta – to zakodowana magnetyczna karta uprawniająca do wejścia na teren hurtowni i do dokonywania zakupów
  w Firmie HALIM

   

 3. Zasady korzystania z karty zawarte są w oddzielnym regulaminie.

   

 4. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno wprowadzać na teren Hurtowni HALIM dzieci o wzroście poniżej 140 cm (w tym niemowląt i dzieci w nosidełkach, wózkach itp.).

  Dzieci poniżej 140 cm mogą z opiekunem skorzystać z kącika edukacyjnego.
  HALIM nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na terenie HALIM.

   

 5. Osoby przebywające na terenie HALIM powinny zachować szczególną ostrożność z uwagi na pracujące wózki widłowe. Podczas dostaw towarów realizowanych przez Pracowników HALIM przy pomocy wózków widłowych obowiązuje tymczasowy zakaz wchodzenia do zagrodzonych alejek do czasu zakończenia rozładunku towarów.

   

 6. Na terenie HALIM obowiązuje zakaz używania przez Klientów HALIM sprzętów oraz narzędzi przeznaczonych jedynie dla pracowników HALIM, m.in. drabin, wózków unoszących, wózków podnośnikowych, nożyków. W razie zaistnienia potrzeby użycia wyżej wymienionego sprzętu należy zwrócić się o pomoc do personelu HALIM.

   

 7. W Hurtowni HALIM obowiązuje zakaz wchodzenia przez Klientów na teren zaplecza, magazynu oraz pomieszczeń z ostrzeżeniem „ZAKAZ WSTĘPU”. W razie zaistnienia takiej potrzeby należy zwrócić się do personelu HALIM.

   

 8. Na teren HALIM nie można wnosić: toreb, neseserów, plecaków, zakupów oraz urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. HALIM udostępnia Posiadaczom Kart Klienta miejsca depozytowe, gdzie można zostawić te przedmioty. HALIM nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w miejscach depozytowych.

   

 9. Klient dokonujący zakupu obowiązany jest korzystać z koszyka. Niedozwolone jest noszenie towaru handlowego w rękach, reklamówkach, torebkach, kartonach itp.

   

 10. Sprzedaż wyłącznie hurtowa na zaopatrzenie sklepów i biur. Minimalny zakup wynosi 300 zł brutto. Zakup poniżej 300 zł brutto, doliczamy dodatkowo 25% marży. Ceny na etykietach są cenami hurtowymi w wartościach netto (wytłuszczone) oraz brutto. Sprzedaż towarów tylko w opakowaniach zbiorczych.

   

 11. Na teren HALIM nie można wprowadzać zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika).

   

 12. W przypadku otwarcia, zniszczenia lub uszkodzenia towaru znajdującego się na terenie HALIM przez Posiadacza Karty Klienta lub osobę towarzyszącą, Posiadacz Karty Klienta będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania równego cenie wyżej wymienionego towaru.

   

 13. Parking na terenie HALIM nie jest strzeżony. HALIM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pojazdy i rzeczy pozostawione w pojazdach znajdujących się na parkingu.

   

 14. Zasady przeprowadzania akcji promocyjnych przez HALIM zawarte są w oddzielnych regulaminach / instrukcjach dostępnych dla Klientów w Działach Kas i Obsługi Klienta.

   

 15. HALIM przetwarza informacje („Dane Osobowe”) zawarte w formularzu rejestracji oraz innych formularzach do celów administracyjnych i do wykonywania umowy pomiędzy Klientem a HALIM, ogólnej i długookresowej opieki nad Klientem oraz zindywidualizowanej obsługi Klienta, jak również promocji sprzedaży, badań rynku i opinii, a także w celu zawiadomienia Klienta w przypadku zaistnienia konieczności wycofania ze sprzedaży produktów niezgodnych - zgodnie z wymogami prawa Unii Europejskiej (w formie listowej i elektronicznej, a także innymi dostępnymi kanałami komunikacji).

   

 16. W przypadku dodatkowych pytań, żądania dostępu lub przejrzenia Państwa Danych Osobowych, złożenia wniosku związanego
  z Danymi Osobowymi, cofnięcia udzielonej przez Państwa zgody, prosimy o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych pod adres e-mail: marketing@halim.pl.


  Wersja Regulaminu zaktualizowana w dniu 01.01.2016r.   Regulamin korzystania z Karty Klienta P.H. "HALIM" Sp.J.

 

          1.  Niniejszy regulamin określa warunki i tryb korzystania z karty klienta P. H. „HALIM” Sp. J.

            2.  Karta Klienta jest własnością P. H. „HALIM” Sp. J. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wilsona 20/22.

            3. Kartę Klienta wydaje się osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą lub firmom posiadającym osobowość prawną.

            4. Kartę Klienta wydaje się na podstawie dokumentów stwierdzających, że dana osoba lub firma prowadzi działalność gospodarczą
     w ramach
 obowiązującego w Polsce prawa, tj.:

n    zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ważnego 6 tygodni od daty wydania;

n    aktualnego odpisu z KRS ważnego 6 m-cy od daty wydania;

n    zaświadczeń o nadaniu numerów REGON i NIP.

            5.  Karta klienta umożliwia wejście na salę sprzedaży P. H. „HALIM” Sp. J. użytkownikowi karty wraz z 1 osobą towarzyszącą.

            6.  Upoważniony pracownik P. H. „HALIM” Sp. J. ma prawo zażądać okazania karty od osoby przebywającej na sali sprzedaży.

            7.  Kartę należy bezwarunkowo okazać podczas wystawiania dokumentu sprzedaży (karta zawiera unikalny kod kreskowy każdego
     klienta).

            8.  Karty nie wolno odstępować osobom trzecim.

            9.  Karta używana przez osoby nieuprawnione zostanie zatrzymana i anulowana.

       10. Wszelkie sporne sprawy wynikające z posługiwania się Kartą niezgodnie z niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd P. H.
     „HALIM” Sp. J. 

                                                                                                                                             Zarząd P. H. „HALIM” Sp. J.

 

        Częstochowa, sierpień 2003r